Acta núm.6/2020 do Tribunal Cualificador do proceso selectivo para a cobertura temporal dos postos de Controller financeiro e Analista de investimentos e seguimento de Start up de Xesgalicia, S.G.E.I.C., S.A.U.