SODIGA

Investimento en empresas cun alto potencial de rendemento

Sodiga Galicia, Sociedad de Capital Riesgo, S.A

Os investimentos de Sodiga dirinxese a empresas con alto potencial de crecemento, xestionadas por empresarios de recoñecida solvencia profesional e que teñan relación co desenvolvemento e consolidación da economia e da industria de Galicia.

O Capital Risco é unha actividade financeira que consiste en proporcionar recursos ás empresas, a medio e longo prazo, pero sen vocación de permanencia ilimitada. Desde o punto de vista financeiro, supón un incremento dos fondos propios, engadindo credibilidade e estabilidade financeira, e desde o punto de vista interno da empresa promove a profesionalización da xestión empresarial, colaborando na procura de financiamento adicional, apoiando a internacionalización e outros servicios..

Máis sobre SODIGA

Os investimentos de Sodiga van dirixidos a empresas

» Cun alto potencial de crecemento
» Xestionadas por empresarios de recoñecida solvencia profesional
» Relacionadas co desenvolvemento e consolidación da economía de Galicia

Dinos quen es
Indícanos o email no que queres recibir resposta
Este é o Fondo para o cal estás enviando o teu proxecto
Describe brevemente o proxecto que envías
Os ficheiros deben ser menores de 2 MB.
Tipos de ficheiros permitidos: pdf.

Protección de datos - RGPD

O usuario pode consultar e navegar polo sitio web sen revelar a súa identidade nin proporcionar datos de carácter persoal.
Se ben no caso de que o usuario cumprimente de forma voluntaria os formularios do sitio web www.xesgalicia.es, aos efectos da lexislación en materia de protección de datos, e do Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, informamos aos usuarios:

  • Que a información proporcionada na sección “presenta o teu proxecto” o “contacto” ten como finalidade a de atender a súa consulta, suxerencia e/ou proposta de investimento.
  • Os responsables do tratamento cumpren íntegramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, por iso, o tratamento dos seus datos corresponde exclusivamente ao fin citado anteriormente estando lexitimadas polo consentimento que expresamente se otorgou ao aceptar esta política de privacidade.

Podrá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou supresión, oposición, á limitación do seu tratamento ou á portabilidade de datos dirixíndose:

  • Por correo postal a Xesgalicia S.G.E.I.C., S.A.U., Rúa Ourense, 6, 15701 - Santiago de Compostela
  • Por correo electrónico á dirección xesgalicia@xesgalicia.org

Este Website pode conter enlaces a páxinas externas sobre as cales XESGALICIA non se responsabiliza nin da calidade, fiabilidade, exactitude e/ou veracidade dos servizos, informacións, elementos e/ou contidos aos que remite ou recomenda xa que entiende, salvo declaración da autoridade competente en contrario ou notificación ou requerimento de terceiros que XESGALICIA  verifique, que é lícita e que non lesiona bens ou dereitos de un terceiro susceptibles de indemnización. Se algún dos usuarios da páxina entende que a información á que se accede pola mesma é ilícita ou lesiva para os seus bens e dereitos rógase o comunique mediante correo a xesgalicia@xesgalicia.org, para que o mesmo suprima ou inutilice o enlace correspondente.

Asimesmo non se garantiza o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos na Web, que poden verse impedidos, dificultados, ou interrumpidos por factores fora do seu control.

XESGALICIA non será responsable das opinións vertidas por usuarios na Web, a través de calqueira das súas aplicacións, nin da licitude, fiabilidade, veracidade o exactitude das informacións que se presten a través do portal por terceiras persoas alleas ao portal.

Sen perxuizo do antes sinalado, garantízase que todos os servizos prestados a través do portal serán contratados cos seus lexítimos titulares, respetando a legalidade vixente e o Ordenamento Xurídico español.

CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar se vostede é un visitante humano e prevenir envíos de spam automatizado.

Presidente D. Fernando Guldrís Iglesias

Voceiros

» Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE
    representado por Dna. Raquel Rodríguez Espiño

» Torre de Hércules Participaciones Societarias, S.L.U.
    representada por D. Marcos Oubiña Moure

» Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U.
    representada por D. Marco Enrique Nieto Montero

» Sobrinos de José Pastor Inversiones, S.A.U.
    representado por D. Miguel Ángel Méndez Magán

» Dna. Patricia Argerey Vilar

» D. Manuel Vidal Martín

 

 

As Contas Anuais abranguen o Balance, as Contas de perdas e ganancias, o Estado de fluxos de efectivo e demais datos que permiten obter unha imaxe fiel do patrimonio, a situación financeira e os resultados da entidade.

Descargar contas